พัฒนาเครื่องเทศให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกสู่ตลาดเครื่องเทศโลก

การพัฒนาคุณภาพเครื่องเทศเป็นสินค้าส่งออกสู่ตลาดโลก

เครื่องเทศที่สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต
การค้าเครื่องเทศของโลกปัจจุบันประเทศต่างๆ หันมาใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัย ในรูปของมาตรฐานและกฏระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นข้อกีดกันทางการค้ามากขึ้น ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุขอนามัยเครื่องเทศและสุขอนามัยของผลผลิตทางการเกษตรของไทย ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในกระบวนการผลิตเครื่องเทศทุกขั้นตอน จะต้องมีการปฎิบัติทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม (Good Agricuture Practice หรือ GAP) และการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างดีและเหมาะสม (Good Harvesting Practive หรือ GHP) สำหรับพืชและเครื่องเทศ-สมุนไพร เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งเพื่อทำให้การจำหน่ายสินค้าการขายส่งเครื่องเทศเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การเลือกสถานที่ปลูกพืชเครื่องเทศให้ได้คุณภาพที่ดี

สถานที่ปลูกเครื่องเทศตามชนิดของเครื่องเทศให้ได้คุณภาพเครื่องเทศ
การเกษตรกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เครื่องเทศ-สมุนไพร การเกษตรกรรมที่ดีเหมาะสมสำหรับพืชเครื่องเทศ คือ แหล่งปลูก การเลือกแหล่งปลูกที่เหมาะสมควรคำนึงถูง
1. ต้องเป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตามความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเนื่องจากเครื่องเทศไทยมีความหลากหลายมากชนิด ดังน้้น การกเลือกพื้นที่ปลูกจำเป็นต้องคำนึงถึงแหล่งปลูกที่เหมาะสม พืชเครื่องเทศบางชนิดขึ้นได้ทุกสภาพพื้นที่ บางชนิดชนิดชอบพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควร เช่น กระวาน ต้องปลูกในสภาพพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 300 เมตร ขึ้นไป เนื่องจากมีความชื้นสูงหากระดับต่ำกว่านี้จะไม่ติดผลหรือติดผลน้อยเช่นเดียวกับอบเชย ควรปลูกในพื้นที่สูงจากน้ำทะเล 300เมตร ขึ้นไป จะได้อบเชยที่มีคุณภาพดี หากระดับต่ำกว่านี้จะได้อบเชยที่มีคุณภาพไม่ดี มีสารสำคัญน้อย เป็นต้อน
2. มีความลาดเอียงต่ำ ถ้าปลูกพืชในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดเอียงมาก จะทำให้หน้าดินถูกชะล้างได้ง่าย
3. ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ ซึ่งมีผลต่อพืชเครื่องเทศ เช่น การเจริญเติดโต การผลิตสารสำคัญตลอดจนคุณภาพของวัตถุดิบที่นำไปใช้ในโรงงาน อทิ โรงงานผลิตซอสปรุงรส  โรงงานผลิตน้ำจิ้ม หรือโรงงานอาหารเสริม ซึ่งใช้สารสกับธรรมชาติที่ผลิตได้จากพืชเครื่องเทส อาจมีสารปนเปื้อนของสารพิษได้ และไม่เป็นแหล่งที่น้ำท่วมขัง ที่จะทำความเสียหายให้กับพืชเครื่องเทศได้
--------  คำค้น  --------
สินค้าซอสปรุงรส Food day
สินค้าน้ำจิ้ม Food day
สินค้าผงปรุงรส Food day
เครื่องเทศ Food day
CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved