ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นก่อนการประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า

ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นก่อนการประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า

ในการประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station นั้น รูปแบบของพื้นที่ที่คัดเลือกจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และความต้องการในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ซึ่งมีขั้นตอนหลักที่ควรดำเนินการเพื่อประกอบกิจการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าดังนี้
1. เลือกพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า หรือติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ เช่น กฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมของแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
2. เลือกพื้นที่ตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า ที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีจุดเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเนื่องจากการติดตั้งเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าใกล้กับบริเวณจุดเชื่อมจะช่วยลดภาระค่าใช่จ่ายในการเดินสายไฟและประหยัดเวลาในการติดตั้ง และหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าในบริเวณที่เสี่ยงต่อน้ำท่วม หรือ น้ำขัง
3. ควรติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อพิจารณาด้านเทคนิคในการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
4. หากมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และดำเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับล่าสุด
5. ก่อสร้างสถานีและติดตั้งเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง และข้อกำหนดในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า
6. ดำเนินการขออนุญาตในการประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนอ

ตัวอย่างประเภทพื้นที่ติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า

1.การติดตั้งสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย (Home Charging)

การติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า AC Charging แบบติดตั้งที่ผนัง (Wallbox) (ดังแสดงในรูที่ 1) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชาร์จประจุพลังงานที่สามารถติดตั้งบนกำแพงบ้านหรือโรงจอดรถ ส่วนระบบความปลอดภัยของ AC Charging ควรติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยอยู่ใกล้กับจุดติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าและแผงวงจรไฟฟ้าให้มากที่สุด ดังรูปที่ 2
การติดตั้งเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า AC Charging ในบ้าน (wall box)
รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าแบบติดตั้งที่ผนัง (wall box)
การติดตั้งสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยหรือบ้าน (Home Charging)
รูปที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน

2. การติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าที่สาธารณะ (Public Charging)

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger Station ในที่สาธารณะเพื่อการพาณิชย์ คือ เวลาที่ใช้ในการชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องชาร์จประจุไฟฟ้ารถยนต์ให้เหมาะสมกับเวลาของผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น การติดตั้งระบบชาร์จไฟฟ้าด้วยเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3เฟสไว้ที่ลานจอดรถรถยนต์ไฟฟ้าของห้างสรรพสินค้า ซึ่งโดยปกติผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเวลานานมากกว่า 2ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการชาร์จประจุแบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า 50-80% ดังนั้นการติดตั้งในลักษณะนี้จึงเหมาะกับการให้บริการในบริเวณลานจอดรถที่ทำงาน ร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้า ที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่รีบร้อนในการชาร์จประจุไฟฟ้ามากนัก
การติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า
รูปที่ 3 สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์การค้า
เครื่องชาร์จและหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าชนิตต่างในห้างสรรพสินค้า
รูปที่ 4 ตัวอย่างเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าและประเภทหัวจ่ายลักษณะต่างภายในห้างสรรพสินค้า
สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งภายในห้างสรรพสินค้าต่างประเทศ
รูปที่ 5 สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า ภายในห้างสรรพสินค้าต่างประเทศ

3. การติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตบริการเชื้อเพลิง (EV Charging at Gas Station)

เครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger ที่อยู่ในบริเวณสถานีบริการเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (CNG) เครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าควรมีระยะห่างจากบริเวณอันตรายภายในสถานีบริการดังกล่าวตามประกาศหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์กันดักฟ้าฝ่า (Surge Protection) ถังดับเพลิง และจุดติดตั้ง Emergency stop
สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก
รูปที่ 6 สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก
ที่มา: กกพ. (ERC)

คู่มือประกอบกิจการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved