รายละเอียดการขออนุญาตติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย EV Charging Station

การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station

ในการดำเนินการขอประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าจากสำนักงาน กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน โดยมีรายละเอียดการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าฟ้า ดั้งนี้

1.รายละเอียดการขออนุญาตติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย

การประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger Station เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. โดยแบ่งตามลักษณะและขนาดการติดตั้ง ดังนี้
>> การออกใบอนุญาตตามมาตรา 47 พ.ร.บ การประกอบกิจการพลังงาน <<
กรณีที่ 1: สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station มีขนาดการจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter) (แล้วแต่กรณี) ที่มีขนาดรวมตั้งแต่ 1,000 kVA ขึ้นไป โดยผู้ประกอบการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าและยื่นขอเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551
กรณีที่ 2: สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger Station มีขนาดการจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid-Connected Inverter) (แล้วแต่กรณี) ที่มีขนาดรวมต่ำกว่า 1,000 kVA จะถือว่ากิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าตามพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.แจ้งยกเว้น) โดยผู้ประกอบการต้องยื่นขอต่อสำนักงาน กกพ. พร้อมเอกสารประกอบตามประกาศ กกพ. เรื่องการกำหนดให้กิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเป็นกิจการที่ต้องแจ้ง พ.ศ. 2551
นอกจากนี้เพื่อให้มีการกำกับมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน ขอให้ผู้ประกอบกิจการยื่นเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมประกอบการขออนุญาตในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 ดังนี้
1. ต้นทุนการดำเนินการ
2. เอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า
3. มาตรฐานด้านเทคนิคและความปลอดภัย
4. หนังสือยินยอมให้เชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
>> การออกใบอนุญาตตามมาตรา 48 พ.ร.บ การประกอบกิจการพลังงาน <<
ในการะบวนการขออนุญาตประกอบกิจการชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station ผู้ประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

1. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

การจัดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานจึงไม่เข่าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

กรณีการจัดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้ามีการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างอาคาร เข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตกับสำนักงาน กกพ. ทั้งนี้กรณีที่มีการต่อเติมหรือดัดแปลงสถานีบริการเชื้อเพลิงหรือก๊าซ เพื่อติดตั้งเครื่องชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ขอรับใบอนุญาต

3. กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

การจัดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้ามีลักษณะการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเป็นการรับไฟฟ้ามาแปลงกระแส เพื่อจำหน่ายให้กับรถยนต์ไฟฟ้า จึงไม่เข้าข่ายต้องขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ทั้งนี้หากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมจะเข้าข่ายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานต่อไป
EV
การจำหน่ายไฟฟ้าโดยการชาร์จประจุไฟฟ้าให้รถยนต์และการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
การจำหน่ายไฟฟ้าโดยการชาร์จประจุไฟฟ้าให้รถยนต์และการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ kVA หมายถึง ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือขนาดรวมของเครื่องประจุไฟฟ้า

2. การเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า

1) ให้ผู้ประกอบการ Scan ไฟล์เป็นสี โดยแต่ละไฟล์ให้มีขนาดไม่เกิน 10MB (เอกสารทุกรายการต้องเซ็นกำกับโดยผู้มีอำนาจลงนามก่อนทำการ Scan)
2) หนังสือมอบอำนาจให้จัดการหรือดำเนินการแทนตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ตามแบบที่สำนักงานกำหนด) และนำส่งฉบับจริงที่สำนักงาน กกพ. ดังตารางที่ 1
ในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
ในนามหน่วยราชการ
ในนามบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีอายุหนังสือไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือถึงวันที่ยื่นแบบแจ้ง
สำเนาหนังสือจัดตั้งหน่วยงาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport (แล้วแต่กรณี) ของผู้แจ้ง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
ตารางที่ 1 หนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ที่มา: กกพ. (ERC)

คู่มือประกอบกิจการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

CONTACT
169/47 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
086-070-0007
ananindustry@gmail.com
https://www.ananindustry.com
WORKING DAYS/HOURS
วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.
Copyright © 2008 Anan Industry Company Limited. All Rights Reserved